Плантации с ценна дървесина ще се създават в землищата на шест разградски села

Зам.-кметът на Община Разград Ценка Таракчиева е внесла в Общинския съвет две докладни записки с предложения да се проведат публично оповестени конкурси с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи за създаване на трайни насаждения.
В Община Разград е получено уведомление за инвестиционно намерение от Вазген Тадевосян – директор на „Лигнум – Холдинг” ООД – Германия за наемане под аренда на земеделска земя – общинска собственост, за създаване на плантации за засаждане на дълготрайни насаждения от ценни горскодървесни видове, на общински имоти от 250 дка в землището на село Островче, става ясно от първата докладна записка.
Желание да инвестират в такива плантации освен немската компания Лигнум Холдинг, са проявили и други кандидати, обясни Таракчиева. Повод за втората докладна е също постъпило уведомление за инвестиционно намерение за създаване на плантации с цел отглеждане на ценна дървесина от вида: акация, черница, череша, черен орех и др.
Земеделските земи, които се предлагат за отдаване под аренда по втората докладна записка, са в землищата на селата Благоево, Липник, Побит камък, Островче, Черковна, и Топчии, и са с обща с площ 563,780 дка.
В условията на договора се предвижда земеделските земи да се предоставят за създаване на трайни насаждения и се ползват по това предназначение за целия срок на договора – 25 стопански години, с право на продължаване за срок от 5 стопански години по искане на арендатора и в случай, че той е изряден към арендодателя. В първата докладна се поставя и условие за поемане на задължения за разкриване на нови работни места – минимум 1 брой на 100 дка. При наемането на работници с приоритет да се ползват хора с постоянен адрес в село Островче.
Като критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс се определя предложеният най – висок размер на годишно арендно плащане.
Предстои докладната записка да бъде разгледана в постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство на 24 юни и на сесията, насрочена за 30 юни.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.