Център за почасово предоставяне на социални и здравни услуги ще създават в Разград

Община Разград е разработила проектно предложение за създаване на „Център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“. Докладната записка по този въпрос е внесена от кмета Денчо Бояджиев за одобрение в Общинския съвет.
От документа става ясно, че Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е обявило Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”.
Процедурата „Независим живот” цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
Процедурата е иновативна по своята същност. Тя допълва и надгражда операциите „Помощ в дома“, „Алтернативи“ и други мерки, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., както и процедура „Нови алтернативи”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез прилагането на нов широкоспектърен подход за децентрализирано предоставяне на общинско ниво на почасови услуги за хора с увреждания и възрастни хора, които имат затруднения в обслужването си.
В центъра се предвижда да се предоставят интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане, като ще се съчетават комплексни действия за осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. и социални и здравни услуги в общността или в домашна среда.
Общинският съвет трябва да даде съгласие и за помещение се на втори етаж, предоставено на Домашния социален патронаж, да бъде ползвано за нуждите на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване, за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 3 години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта.
Докладната записка ще бъде разгледана днес в постоянните комисии и гласувана на предстоящата сесия на 4 август.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.