Социалните услуги на територията на община Кубрат ще се развиват и през 2016 година

На поредното заседание на Общинския съвет в Кубрат бяха разгледани и приети 14 докладни записки. Направено бе изменение и допълнение на Приложение № 1 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Допълнен бе списъкът с имоти публична общинска собственост – пасища и мери за индивидуално ползване за стопанската 2014/2015 г. в землището на с. Юпер. Приети бяха и докладните, свързани с имоти от общинския горски фонд в землището на с. Беловец, с общинския поземлен фонд в землищата на селата Мъдрево, Севар, Савин, Медовене, Божурово, Тертер, Бисерци и Сеслав, с незастроени имоти в с. Звънарци и с предоставяне на водоема „Голямата балама“ за управление от кмета на с. Бисерци.
Общинските съветници дадоха съгласието си община Кубрат да купи два помпени агрегата и да ги предостави за безвъзмездно ползване на В и К „Меден кладенец“ ЕООД.
Приета бе Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. Приет бе и годишният план за развитие на социалните услуги за 2016 г. За Домашния социален патронаж са предвидени 752 899 лева, за Дома за стари хора край с. Тертер – 385 935 лева, плюс дофинансиране от общинския бюджет с 10 000 лева, за Дневния център за възрастни хора с увреждания в Кубрат – 250 456 лева, плюс дофинансиране с 30 000 лева и други.
Приети бяха годишните счетоводни отчети на общинските дружества за 2014 г.: В и К „Меден кладенец“ – със загуба в размер на 312 000 лева, „МБАЛ – Кубрат“ – с печалба от 1 370.14 лева, „Кубратска гора“ – с дивидент от 176 000 лева и „Общинска аптека“ – в ликвидация.
Приключи процедурата по ликвидацията на „Общинска аптека“ ЕООД. Направено бе допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 г.. Общинският съвет измени свое Решение № 350 във връзка с отписване на активи за с. Тетово, община Русе и с. Черешово, община Сливо поле от капитала на В и К „Меден кладенец“ ЕООД – Кубрат.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.