Публично обсъдиха годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2016-та

В сградата на Община Разград се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2016 година. На него бяха поканени и жители на общината, които имат желание да вземат участие в обсъждането.
Бюджетът бе представен от зам.-кмета Галина Георгиева.
В резултат на служебни корекции по бюджета на база писма от МФ, получени дарения, привлечени средства и преизпълнение на приходната част на звената, работещи по системата на делегирани бюджети, обемът на бюджета е увеличен с 2 177 х. лв.
Изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 37 419 х. лв. при уточнен план 38 679 х. лв. Процентът на изпълнение е 96,7%. При план за държавните приходи 20 600 х.лв. отчетът е 20 746 х. лв., в това число временно съхранените средства на звената от системата на образованието. Изпълнението на местните приходи е 16 673 х. лв. или 92, 2 % спрямо плана.
Общият обем на разходната част на бюджета по уточнен план е 38 679 х. лв., изпълнението е 34 707 х. лв. или 89,7%. За държавните дейности са разходвани 20 923 х. лв., в това число дофинансиране със собствени средства на звената и общината 1 005 х. лв. За местните дейности са разходвани 13 785 х. лв.
В края на финансовата 2016 г. по сметката на Общината има наличност от 2 712 х .лв. – преходен остатък за 2017 г., в т.ч. от ДД – 828 х. лв. и от ОД – 1 884 х. лв.
Отчетени са просрочени задължения в размер на 50 х. лв., които представляват едва 0,1% от общия обем на разходната част на бюджета. Просрочените вземания са 832 х. лв.

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.