Оттеглиха докладната за бюджета на Кубрат

На първото за тази календарна година заседание на Общинския съвет в Кубрат, по искане на Комисията по бюджет и финанси за допълнително разглеждане бе изтеглена докладната за бюджета на общината за 2017 година.
От дневния ред отпадна и обсъждането на измененията и допълненията на Наредба №14 за условията и реда на установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.
Заседанието разгледа и единодушно прие други 8 докладни записки.
Първо бяха приети две нови наредби: за водене на Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Кубрат и наредба за условията и реда за организиране на почасови съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Кубрат.
Приета бе и Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г.
Утвърден бе списък на общинските жилища по своето предназначение. За отдаване под наем са предвидени 33 жилища, от които 29 са в Кубрат и по едно в селата Юпер, Бисерци, Тертер и Божурово.
Общинският съвет даде съгласието си за учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж на Министерството на здравеопазването за изграждане на козирка, навес за линейки, дизелов генератор и паркинг върху 200 кв. м в общински имот в Кубрат и за предоста
вяне за безвъзмездно ползване за 7 години на част от общински имот за нуждите на СНЦ „Диабет – Кубрат“.
Кметът на община Кубрат бе упълномощен да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в размер на 229 475 лева за обезпечаване на 50 % от заявения размер на авансово плащане на СНЦ „Местна инициативна група Завет – Кубрат“.
Накрая бе дадено съгласие за предоставяне за ползване на имоти – полски пътища на собствениците и ползвателите на земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на населените места в община Кубрат за стопанската 2016 – 2017 година.

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.