Община Цар Калоян работи активно за осигуряване на препитание за лицата с увреждания, безработните и родителите на деца в риск

Социалните услуги са дейности в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин на живот, които се основават на социална работа и се

предоставят в общността и в специализирани институции. В момента в община Цар Калоян се предоставят следните социални услуги:
– Домашен социален патронаж с капацитет 80 човека;
– Управляван проект за лични асистенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По проекта са разкрити 21 работни места в община Цар Калоян;
– Община Цар Калоян е партньор в проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По проекта са разкрити 27 работни места: 16 социални асистенти и 10 домашни помощници;
– Предоставя се услугата „Топъл обяд”, при която хората получават топла храна по домовете на ползвателите, закупуване на неща от първа необходимост – лекарства и др., пазаруване на допълнителни хранителни продукти, помощ при почистване на домовете, измерване на кръвно налягане и др.;
– Съществуват Клуб на пенсионера и Клуб на инвалида в град Цар Калоян и на територията на останалите населени места в общината, като местна услуга, финансирана от бюджета на общината;
– Център за социална рехабилитация и интеграция;
– Иновативна социална услуга в общността, насочена към предоставяне на почасови услуги за деца в риск.
Община Цар Калоян работи активно за осигуряване на препитание за лицата с увреждания, които представляват в голямата си част рискова група по отношение на възможността за социално изключване и сегрегация. Предприети са серия от конкретни мерки за подсигуряване на тези лица посредством изпълнението на проект „Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а именно:
– проведени обучения за професионална квалификация по различни специалности, мотивационни обучения, професионално насочване, трудово – правно консултиране, консултации с психолог, провеждане на тематични дни, информационна кампания „Възможностите за работа на хората с увреждания“ и др.
В конкретния проект община Цар Калоян е партньор на «Добрев-Н» ООД, където са подсигурени работни места за 30 обущари, 20 от които лица с увреждания и 10 са безработни лица и родители на деца в риск.
Бъдещите действия на общината са съсредоточени в осигуряване на още работни места и обучения в различни професионални компетентности, както на лицата с увреждания, така и на безработни и родители, полагащи грижи за деца в риск, които съставляват социално най-чувствителната и зависима от социалните услуги общност.

Статията е изготвена и публикувана по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.005-0093 -С01 – „Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян“, бенефициент община Цар Калоян, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.