Недобросъвестните родители остават без помощи

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме промени в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). Тяхната цел е повишаване на ефективността и целенасочеността на семейното подпомагане чрез насърчаване на отговорното родителство, осигуряване на по-висок интензитет на подпомагане до трето дете и по-голяма социална справедливост.
С промените се създава възможност за недопускане на получаване на семейни помощи от родители, които изоставят децата си. Гарантира се равнопоставеност на децата в семейството, както и на всички форми на отглеждане на децата – от лица със сключен брак, от съжителстващи лица и от самотни родители. С проекта се въвеждат повече гаранции, че семейните помощи се предоставят на лицата и семействата, за които са предназначени, повишава се и значението на подпомагането в натура въз основа на оценка на индивидуалните нужди на детето и семейството.
Измененията предвиждат обвързване на семейното подпомагане на непълнолетни майки с прилагане на мерки за закрила на детето в семейна среда. Регламентирано е и недопускане на получаване на семейни помощи от недобросъвестни семейства.
След общественото обсъждане и съгласуването с останалите министерства на проектозакона МТСП внесе промени в първоначалното предложение. Отпадна идея за обвързване на доходния критерий за подпомагане на деца с минималната работна заплата (МРЗ). Аргументите за това са свързани с необвързване на МРЗ с плащания, които не са свързани с трудова дейност.
Друга промяна в законопроекта от месец февруари е свързана с първоначално предложеното прекратяване на месечните помощи за децата, които са станали родители. Прекратяването на помощта за семейството се запазва, но се предвижда еднократна помощ за самото дете, ако то продължи да ходи редовно на училище.
В гласуваното днес предложение е прецизирана и дефиницията за „съвместно живеещи родители без сключен граждански брак“. Уточнява се, че родителите следва да живеят на един и същ настоящ адрес. Мотивите за това са свързани с получените в рамките на обществените консултации, коментари, свързани с честата практика родителите да живеят заедно, но имат различни постоянни адреси.
С цел недопускане на напрежение при подаването на заявленията-декларации за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, които се получават от над 500 000 семейства, е регламентирано, че новите заявления ще се приемат по график, утвърден от министъра на труда и социалната политика.
Предлага се законът да влезе в сила от 1 юли 2015 г., с изключение на няколко разпоредби, които ще влязат в сила от началото на 2016 г., тъй като финансовото им отражение трябва да намери място в закона за държавния бюджет за следващата година. /КРОСС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.