На изнесено заседание в курорта “Св. Св. Константин и Елена“ актуализираха бюджета на община Кубрат със 108 783 лева

Поредното заседание на общинския съвет в Кубрат се проведе в конферентната зала на хотел „Романс Сплендид“ в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“. В него взеха участие кметът на община Кубрат Бюрхан Исмаилов, заместник-кметът Нина Цонева, общинските съветници, кметовете на селата и служители в общинската администрация. Разгледани и приети бяха всичките 14 докладни записки.
Направена бе актуализация на бюджета на община Кубрат за 2015 г. по приходната и разходната част, в размер на 108 783 лева. Одобрена бе план-сметка за необходимите разходи за битовите отпадъци през 2016 г., в размер на 779 111 лева. Таксите за жителите на общината и за фирмите остават същите, както през миналата година. За жилищни имоти на граждани таксата е 4,5 промила, за нежилищни имоти на граждани – 8 промила за Кубрат и 6,5 промила за селата и за нежилищни имоти на предприятия и организации – 8 промила за Кубрат и 6,5 промила за селата.
Общинските съветници дадоха съгласието си за разсрочване на задълженията на „Елпром-Елин“ АД, в размер на 29 847,04 лв. със срок за погасяване 36 месеца, считано от 01.01.2016 г. Решено бе да се извърши продажба на поземлен имот на собственика на законно построена сграда в с. Савин и да бъде удължен срокът на договора за наем на общински жилищен имот.
Одобрен бе подробен устройствен план – парцелиран план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс – България“ ООД, на територията на община Кубрат в землището на с. Беловец. Общинският съвет даде съгласието си за частично изменение на Подробния устройствен план на град Кубрат за периода 2014-2020 г. с проекта „Изграждане на фотоволтаична инсталация, разположена върху паркинг, оборудван със зарядна станция за електроавтомобили“.
Определен бе нов петчленен състав на местната комисия по ЗУПГМЖСВ за мандат 2015-2019 г. Дадено бе съгласие община Кубрат да кандидатства с Проектно предложение по процедура „Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за 2014-2020 г. Решено бе договореният кредит на ВиК „Меден кладенец“ ЕООД с ТБ „Инвестбанк“ АД, в размер на 60 000 лева да бъде погасен със заложените обезпечения по него. Дадено бе съгласие за предоставяне на общински полски пътища за стопанската 2015-2016 г. на позвателите, в чиито масиви за ползване попадат.
Разрешено бе разсрочването на задълженията на „Бултрейд – Частна компания“ АД – Русе, в размер на 5 952,82 лв., със срок на погасяване 24 месеца, считано от 01.01.2016 г. Направено бе и ново обсъждане на Решение № 15, прието на заседание на общинския съвет на 27.11.2015 г.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.