МОН планира средства за паник бутони и камери в училищата

Милион и половина лева ще бъдат отпуснати за гарантиране на сигурността в българските държавни училища. Това е заложено в проекта на националната програма „Достъпно и сигурно училище“, чието утвърждаване от Министерския съвет предстои. 500 хил. лв. са заложени за проекти, свързани с осигуряване на достъпна архитектурна среда.

Въвеждането на новия модул „Сигурност“ се налага от необходимостта да се подкрепят държавните училища с финансов ресурс за закупуване на технически средства, които в максимална степен да подпомогнат организацията на охрана в сградите с учебен процес във връзка със зачестилите случаи на физическа агресия между ученици, родители и ученици, родители и учители, проблеми с наркоразпространението в и около училищата, както и ограничените финансови възможности на държавните училища. Целта е ефективен пропускателен режим в училищните сгради, по-добра организация на охрана чрез технически средства и подготвени охранители, по-добра комуникация между училищата и правоохранителните органи и ефективен контрол в случай на инциденти чрез възможност за преглед на записите от видеонаблюдение.

Проектите може да са свързани с изграждане на система за контрол на достъпа – чрез електронни карти или физически бариери – турникети, които обаче да са съобразени с изискванията за достъпна архитектурна среда. Министерството ще приема и проекти за изготвяне на сигнално-известителна система за охрана на сградата, покриваща рисковите зони, в това число минимум вход, изход и общите части на сградата, паник бутон за връзка с охранителна фирма. За това може да се отпуснат до 30 хил. лв. с ДДС за едно проектно предложение.

Програмата допуска и кандидатстване за охрана чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център на входовете, изходите, общите части на сградата, както и на прилежащите им дворове и/или спортни площадки.

Очаква се по този модул в 35 училища да бъдат реализирани цялостно проектиране и изграждане на система за контрол на достъпа, сигнално-известителна система и система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център, в 14 училища – система за контрол на достъпа, в други 14 – монтиране на сигнално-известителна система и в 16 училища – на система за наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център.

В едномесечен срок от обнародване на Решението на МС за Националната програма „Достъпно и сигурно училище“ за 2016 г.:
– училищата в системата на МОН представят проектните си предложения в съответния регионален инспекторат по образованието (РИО) по образец, утвърден от МОН;
– училища в системата на МК, ММС и МЗХ представят проектните си предложения към съответния финансиращ орган по образец, утвърден от МОН.

По програмата се финансират и проекти, осигуряващи достъпна среда на децата и учениците със специални образователни потребности в страната. През учебната 2015/2016 г. с физически увреждания са 1332 деца. Общият брой деца и ученици със специални образователни потребности в държавните училища е 4164, от тях с физически увреждания – 486.

Целта е да се подпомогне изграждане и покриване на рампи, на санитарни възли, адаптирани за деца с увреждания. Програмата подкрепя също инфраструктурни проекти и осигуряване на маршрут до достъпен вход на сграда или съоръжение. Ще се разглеждат и предложения за изграждане на асансьори и монтаж на подемни платформи.

Всяко училище има право да кандидатства по всички дейности по програмата.

Cross.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.