Мигел Ариас КАНЕТЕ: Преходът към чиста енергия вече е политически приоритет в Европа

Планът SET цели постигането на резултати в областта на научните изследвания и иновациите за чиста енергия, казва комисарят по въпросите на климата и енергетиката на ЕК

През последните единадесет години стратегическият план за енергийните технологии (план SET) на ЕС еволюира от план за промяна към план за действие. Фокусът в ЕС е не само върху плана SET, но и върху новите цели за постигане му във всички фронтове.

Целите за 2030 г. — най-малко 32,5 % за енергийната ефективност и най-малко 32 % за възобновяемите енергийни източници. Тези цели са разработени, за да гарантират, че до 2030 г. емисиите ще бъдат допълнително намалени с 45% – с 5% повече спрямо определената през 1990 г. цел.

Това е само началото на един чист енергиен преход. Чрез научни изследвания, иновации и технологии SET гарантира, че преходът на ЕС към нисковъглеродна енергийна икономика прогресира от теоретични планове до функционираща реалност.

Тази нова реалност ще бъде по-екологична, ще гарантира по-чист въздух и електричество, ще осигурява по-безопасни и по-достъпни градове, които предлагат сигурна енергия за своите общности.

В други области, като например в новия бюджет на Европейската комисия и вследствие на ангажимента да се гарантира, че поне 25% от този бюджет се отпуска за енергийни и климатични въпроси, напредъкът се очаква да продължи. Планът SET е добре позициониран на преден план в този важен преход.

 

Публикуваме цялата позиция на комисар Мигел Ариас Канете по темата:

Преходът към нисковъглеродна икономика, като част от нашата борба с изменението на климата, е една от най-големите възможности на нашето време. Като комисар по въпросите на климата и енергетиката целта ми е да се ускори преходът към чиста енергия, като се въведе подходящата правна, политическа и финансова рамка, която включва сътрудничество в областта на технологиите за чиста енергия посредством иновативния стратегически план за енергийните технологии (план SET).

Преходът към чиста енергия напредва с добри темпове в Европа. Освен това постигнахме впечатляващ напредък в укрепването на нашите инструменти и политики. Европейският парламент и правителствата на страните от ЕС се споразумяха за нови, амбициозни цели за 2030 г. — най-малко 32,5 % за енергийната ефективност и най-малко 32 % за възобновяемите енергийни източници.

Държавите членки също ще трябва да представят свои национални планове в областта на енергетиката и климата за периода 2021 — 2030 г. — не изолирано, а като координират тези планове, за да реализираме съвместно нашите общи амбиции по най-ефективния начин. Това представлява реална добавена стойност на европейско равнище, както и законодателна уредба, подходяща за 21-ви век.

Технологичното развитие ще играе ключова роля при изпълнението на тези ангажименти, а за да се постигне успех в това отношение ще са необходими огромни инвестиции. Ето защо постепенно даваме по-голяма тежест на използването на финансирането от ЕС като средство за привличане на частни инвестиции. Отличен пример за това е Планът за инвестиции за Европа, който води до много по- ефективна възвръщаемост на публичните инвестиции. Благодарение на него се наблюдава значително увеличение на броя на проектите в сферата на възобновяемата енергия, както и в други области.

Научните изследвания в областта на технологиите за чиста енергия също продължават да се ползват от щедрото финансиране от страна на ЕС. За в бъдеще предлагаме амбициозна рамкова програма за научни изследвания и иновации, наречена „Хоризонт Европа“, в която за климата, енергетиката и мобилността са заделени общо 15 млрд. евро, като се предвиждат инвестиции в няколко области в енергийния сектор с цел подпомагане на лидерите в прехода. Разходите за климата, включително в подкрепа на прехода към чиста енергия, ще получат безпрецедентно голямо внимание в бюджета на ЕС благодарение на нашето предложение за увеличаване на дела на свързаните с климата разходи на 25 %.

Технологичните предизвикателства обаче могат да бъдат напълно преодолени единствено чрез сътрудничество. Моят подход за постигане на резултати в областта на научните изследвания и иновациите за чиста енергия е подобен на следваният подход по отношение на прехода към чиста енергия като цяло — можем да насърчаваме иновациите и да разпространяваме добрите практики много по-бързо чрез координиран подход, отколкото ако държавите членки действат поединично.

Свързвайки отделните държави, промишлени отрасли и научноизследователски институти, планът SET води до обединяване на публичните и частните инвестиции с цел да се реализира на практика визията за чиста енергия. Интегрираният план SET отразява новата европейска програма за научни изследвания и иновации в областта на енергетиката, която обхваща цялата енергийна система и поставя Европа начело на следващото поколение нисковъглеродни енергийни технологии, като същевременно води до създаването на работни места, икономически растеж и ползи за всички.

Намираме се на важен кръстопът, след като направихме голяма крачка в изпълнението на плана SET — току-що одобрихме неговите планове за изпълнение*. В тези планове се предлагат конкретни действия за всяка технологична област, подкрепени от публични и частни инвестиции. Общо 14 области на действие, всяка от които включва множество обещаващи проекти. Участието в тези „пътни карти за действие“ е удивително — държавите по плана SET и промишленият сектор са поели ангажименти на стойност общо 20 милиарда евро. Тези средства ще се инвестират в конкретни дейности за сътрудничество в допълнение към научноизследователските и иновационните действия, които държавите или промишлеността предприемат по своя инициатива.

Като пример може да се посочи одобреният наскоро План за изпълнение в областта на океанската енергия в рамките на плана SET , чиято цел е да бъдат мобилизирани 1,2 млрд. евро за разработване на икономически жизнеспособна индустрия за производство на енергия от вълните и приливите и отливите, която да може да задоволява 10 % от нуждите от енергия в Европейския съюз към 2050 г.

С друг план за изпълнение ще се гарантира, че Европа е конкурентоспособна на световния пазар на батерии и ще се подпомагат плановете ни за електромобилност и съхраняване на енергия.

Постигането на нашите цели за разработване на следващото поколение литиевойонни батерии за електромобилност би довело до удвояване на пробега на електрическите превозни средства при запазване на настоящата стойност на разходите. Разработването на необходимите материали и проектирането на клетки също ще доведе до големи производствени възможности в Европа.

Днес повече от всякога борбата срещу изменението на климата се нуждае от колективно усилие. В тази връзка преходът към чиста енергия е най-очевидната област, в която трябва да си сътрудничим повече, а не по-малко. Нашето сътрудничество посредством плана SET е добър пример за това как ЕС работи най-добре в тясно сътрудничество отвъд националните граници, за да се ускори преходът към нисковъглеродна, конкурентоспособна и просперираща икономика посредством насърчаване на иновациите и технологичните промени.

 

10-те приоритетни действия, предвидени в плана SET са:

  1. № 1 в областта на възобновяемите енергийни източници,
  2. Интелигентна устойчивост и сигурна енергийна система,
  3. Енергийна ефективност в промишлеността,
  4. Възобновяеми горива и биоенергия,
  5. Ядрена безопасност,
  6. Интелигентни решения за потребителите,
  7. Енергийна ефективност на сградите,
  8. Батерии и електромобилност,
  9. Улавяне, използване и съхранение на въглероден диоксид
  10. Към датата на съставяне на текста 10-то действие все още не е подкрепено, но се очаква това да стане до края на годината.

Пълна информация за SET-плана, както и за конференцията на високо ЕС ниво, която се провежда на 19-21.11.2018 г. във Виена по темата, може да намерите на: https://set-plan.prezly.com/set-plan?fbclid=IwAR1cIQ5IPGxB4Xmo39sVNOajCz7E0w1_iVVdurYShqN_JeZbeHb2EMa_Pwk#

3e-news.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.