Кметът представи отчет за изпълнението на бюджета за 2017 година на Община Разград

Кметът д-р Валентин Василев представи днес за публично обсъждане годишния отчет

за изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от европейски фондове на Община Разград за 2017 г., инвестиционната програма, общинския дълг и проектите по оперативни програми, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 42 229 000 лв. при уточнен план 43 015 000 лв. Процентът на изпълнение е 98,2%. Получени са целевите трансфери за държавни дейности в размер на 1 763 000 лв. Изпълнението на приходите за общинските дейности е 19 090 000 лв. или 95% от планираните средства. Постъпленията от данъчните приходи са общо 4 500 000 лв., а от неданъчни приходи 10 506 000 лв.

През 2017 г. изпълнението на приходите от продажба на общинска собственост е на 97% и значително повече в сравнение с 2016 г. През 2017 г. за местни дейности са получени целеви трансфери в размер на 3 139 000 лв., от които 1 000 000 лв. за ремонт и рехабилитация на улици в Разград и 1 409 000 лв. за реконструкция на водопроводи в жк „Орел“.

Общият обем на разходната част на бюджета по отчет е в размер на 39 358 000 лв. при уточнен план 43 015 000 лв. или изпълнението е 91,5% от плана. Разходите за държавни дейности са 21 887 000 лв., за тяхното дофинансиране – 1 496 000 лв. и за общински дейности – 15 975 000 лв. Най-голям относителен дял в държавните дейности заемат разходите във функция „Образование” – 68%, а в местните дейности в „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 44%.

Отчетените капиталови разходи към 31.12.2017 г. възлизат на 4 158 000 лв., в т.ч. финансирани с целеви трансфери – 2 562 000 лв., с преходен остатък от 2016 г. – 524 000 лв., със собствени средства – 929 000 лв. и с други източници на финансиране – 143 000 лв.

През 2017 година Община Разград не е теглила банкови или други кредити. Обслужването на вече усвоените кредити е извършвано съгласно погасителните им планове. В края на отчетния период кредитите за инвестиционни проекти по Фонд „Енергийна ефективност“са погасени. Съотношението на плащанията на общински дълг на Община Разград за 2017 г. е 5,5% и отговаря на Закона за публичните финанси.

През 2017 г. стартира изпълнението на четири проекта, като трите са финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и един по ОП „Околна среда 2014-2020“:

-Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“ на стойност 5 949 000 .лв.

-Ремонт, обновяване на материално – техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на Разград на стойност 9 897 000 лв.;

-Насърчаване на социалното приобщаване с доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи н а стойност 615 000 лв. и

-Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград на стойност 13 563 000 лв.;

В периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. разходите по проекти са на обща стойност 1 782 000 лв.

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.