Започват мащабни съвместни проверки на интернатите в страната

Във Върховната административна прокуратура е постъпил сигнал от омбудсмана на Република България, съдържащ данни за нарушения във възпитателните училища-интернати в гр. Ракитово, обл. Пазарджик, Завет, обл. Разград и в социално-педагогическия интернат в с.Подем, обл.Плевен. Нарушенията касаят корекционно-възпитателната работа по отношение на настанените в интернатите деца, упражнявано от страна на възпитателите физическо и психическо насилие, унизително отнасяне, използване на методи на възпитание, уронващи достойнството на децата. Констатации за подобни нарушения бяха направени и при извършената през 2014 г. комплексна проверка във възпитателните училища-интернати /ВУИ/ и социално-педагогическите интернати /СПИ/ на територията на цялата страна. Въпреки предприетите тогава действия от компетентните органи, нарушенията се повтарят, констатираните проблеми не са преодолени. Това от, своя страна, изисква засилен контрол и предприемането на всички необходими административни, социални и образователни мерки за закрила на децата от всички форми на насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение.
Съвместните проверки са възложени на окръжните прокуратури в Сливен, Ямбол, Силистра, Разград, Плевен, Габрово И Пазарджик, на Председателя на Държавната агенция за закрила на детето, на министъра на образованието и науката, на министъра на здравеопазването, на министъра на финансите, на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.
В хода на проверките ще бъдат ангажирани териториалните звена на органите, на които законът е предоставил контролни правомощия в конкретната сфера на обществени отношения – териториалните отдели на ДАЗД, Регионалните инспекторати по образованието, Регионалните здравни инспекции, Дирекциите „Социално подпомагане“, Областните дирекции по безопасност на храните.
Ще бъде отправена и покана към омбудсмана на Република България за участие в проверките в изпълнение на функциите на Национален превантивен механизъм по смисъла и в съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, приет на 18 декември 2002 г. /КРОСС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.