Евросредства за иновации и добри условия на труд за фирмите в Лудогорието

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград проведе информационна среща с представители на фирми и подпомагащи бизнеса организации от региона.
Експертите от Центъра представиха условията за кандидатстване с проекти по двете отворени процедури „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” и „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспобност” (ОПИК) 2014-2020 г. Чрез тях се предоставя фокусирана подкрепа на фирмите за повишаване на иновационната им дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите следва да води до пазарна реализация на продукт или внедряване на процес в приоритетните направления на стратегията. Резултатът трябва да е нарастване дела на предприятията, които внедряват и разпространяват иновации, повишаване на иновационния им капацитет и конкурентоспособност, уточняват от Областния информационен център.
По процедурата „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” допустими кандидати са тези, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.). Общият бюджет на процедурата е близо 100 милиона лева, като минималният размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за всички категории предприятия е 100 000 лв., а максималният е 1 млн. лв. за микро, малки и средни предприятия, и 1,5 млн. лв. за големи. Крайният срок за кандидатстване е 4 април 2016 г.
OLYMPUS DIGITAL CAMERAПредвиденият общ ресурс за процедурата „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия” е почти 20 млн. лева. Допустими кандидати са стартиращи фирми с по-малко от три приключени финансови години. Те могат да получат между 50 000 и 391 166 лева за разработване на продукт или процес в приоритетните направления на ИСИС. Крайният срок за подаване на проектите е 5 май 2016 г.

На срещата бяха разяснени условията за кандидатстване и по предстоящата за обявяване процедура „Добри и безопасни условия на труд” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020 г. По нея минималният размер на БФП за индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният – 391 166 лв. За микро, малки и средни предприятия не се изисква съфинасиране, а за големите – то е 20%.
Дейностите по тези проекти могат да включват: Разработване на системи за развитие на човешките ресурси; Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място; Осигуряване на средства за колективна защита, лични предпазни средства и специализирано работно облекло; Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд; Осигуряване на социални придобивки ‒ оборудване на места за отдих, хранене и почивка, спортни съоръжения и др.
Проектните предложения и по трите процедури се подават изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базирани формуляри в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), като се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП).
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.