В края на май стартира проектът за облагородяването на зелените площи в жк „Орел“

Проект: „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“

АДБФП BG16RFOP001-1.023-0001-C02

Бенефициент: Община Разград

На 30.05.2018 година от 10:30 часа в зала 102, находяща се в административната сграда на Община Разград с адрес: гр.Разград, бул. „Бели лом“ 37 А, ще се проведе стартова пресконференция по проекта.

Проектът е част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Разград и включва два основни обекта на интервенция: Парк в кв. 615 на ж.к. „Орел“ град Разград и Благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в кв. „Орел“, квартали 644, 645, 654, 652, 653, 646, 651, 650, 647, 632, 631, 612, 613, 614, 619, 618, 617, 616, 630, 629, 624, 625, 620, 621, 622, 623, 615, град Разград.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този материал е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.023-0001-C02 „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на материала се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

/Платена публикация/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.